top of page

Všeobecné obchodní podmínky


služby "Dvouměsíční online koučink" a "Samostudium".

 

Poskytovatel:

Kateřina Nevřelová / Art Photography

sídlo: Josefa Veselého 1765/12, Opava-Kateřinky, 747 05, Česká republika

IČO: 01991230

e-mail: katka@nevrelova.cz

 

1.VÝKLAD POJMŮ

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí:

 

Autorský zákon

zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací),

Koučink

znamená Dvouměsíční online koučink - klient získá přístup do členské sekce na 6 měsíců a 2 měsíce mojí podpory formou každotýdenního 60minutového nahrávaného videohovoru.

Samostudium
znamená získání přístupových údajů do členské sekce kurzu Koučinku na adrese www.kurzy-nevrelova.cz a přístup do soukromé facebookové skupiny.  Součástí Samostudia nejsou soukromé videohovory.

 

Cena

znamená cenu Dvouměsíčního online koučinku uvedenou přímo na webu www.nevrelova.cz. Cena je Klientovi vždy oznámena předem v přesné a konečné výši. 

 

Ateliér

prostor, ve kterém probíhá Workshop. Adresa Ateliéru je Podvihovská 382/12E, 747 70, Opava-Komárov. 

Workshop
Jednodenní kurz focení u mě v Ateliéru. Začátek od v 9:00 a konec v 19:00.

Web
webové stránky www.nevrelova.cz

 

Emailová adresa Klienta

znamená e-mailovou adresu, kterou Klient uvedl v Objednávce.

 

Emailová adresa Poskytovatele

znamená e-mailovou adresu katka@nevrelova.cz

 

Klient

znamená fyzickou osobu nebo právnickou osobu s plnou způsobilostí k právním úkonům, která si objednala Koučink.

 

Objednávka

znamená závazný projev vůle Klienta objednat si Dvouměsíční online koučink.

Začátek spolupráce
Je 1. den, kdy Klient obdržel e-mailem přístupové údaje do členské sekce, nebo den, kdy Poskytovatel odeslal přístupové údaje Klientovi na e-mail.

 

Poskytovatel

Kateřina Nevřelová / Art Photography

sídlo: Josefa Veselého 1765/12, Opava-Kateřinky, 747 05, Česká republika

IČO: 01991230

e-mail: katka@nevrelova.cz

 

Strany

znamenají Klienta a Poskytovatele.

 

VOP

znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Podklady
jsou veškeré písmené materiály, šablony, presety, návody i ústní informace, které Klient obdrží od Poskytovatele.

 

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tyto VOP upravují podmínky a pravidla poskytování Koučinku. VOP jsou závazné pro Poskytovatele a všechny Klienty v rozsahu v jakém se na ně ustanovení těchto VOP vztahují.

2.2 Klient je povinen seznámit se s VOP před závazným odesláním Objednávky. Klient odesláním Objednávky vyjadřuje souhlas s VOP.

2.3 Poskytovatel poskytuje Klientovi Koučink v souladu s těmito VOP.

3. OBJEDNÁVKA, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Klient je oprávněn objednat si přes webové stránky www.nevrelova.cz Koučink  nebo Samostudium prostřednictvím objednávky, kterou odešle Poskytovateli stisknutím tlačítka „Odeslat závaznou objednáku“.

3.2 Klient se zavazuje uvést v Objednávce pravdivé, úplné a přesné údaje a písemně oznámit Poskytovateli veškeré změny svých identifikačních údajů poskytnutých v Objednávce.

3.3 Odeslaná Objednávka je pro Klienta závazná a považuje se za potvrzení návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb (Smlouva). Smlouva se považuje za platně uzavřenou okamžikem odeslání Objednávky Klientem a je účinná ode dne připsání Ceny na účet Poskytovatele.

3.4. Ceny uvedené na Webu jsou aktuální a platné v době odeslání Objednávky.

3.5 Klient může zaplatit Cenu bezhotovostní platbou a to prostřednictvím online platební karty nebo bankovním převodem na základě vystavené faktury.

3.6 Klient může zaplatit Cenu jednorázově.

3.7 Pokud Klient zaplatil Cenu prostřednictvím online platební karty, Poskytovatel vystaví a zašle Klientovi fakturu po přijetí Ceny na účet Poskytovatele. Zvolí-li si Klient platbu Ceny formou bankovního převodu, Poskytovatel mu vystaví a zašle fakturu bez zbytečného odkladu po odeslání Objednávky. Poskytovatel vystaví fakturu na částku odpovídající aktuální Ceně a zašle ji elektronicky na E-mailovou adresu Klienta, s čímž Klient akceptací těchto VOP souhlasí.

3.8 Za den zaplacení Ceny se považuje ten den, kdy byly peněžní prostředky připsány na bankovní účet Poskytovatele.

4. TERMÍN KOUČINKU

4.1 Klient si v momentě objednávání Koučinku zvolí termín, kdy chce svůj Koučink zahájit.

4.2 Smlouva, na jejímž základě Poskytovatel poskytuje Klientovi Koučink se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet dnem Začátku spolupráce a končí 8 měsíců po  zahájení Koučinku.

4.3 Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem zaniká způsobem uvedeným těmito VOP, zejména uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána nebo písemným odstoupením od Smlouvy.

4.4 Pokud má Klient zájem o Samostudium, dorazí mu přístupové údaje neprodleně po platbě. Nejpozději do 48 hodin. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

5.1 Klient je povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost a včas předat Poskytovateli všechny potřebné podklady (Vstupy klienta), které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Koučinku Poskytovatelem. Pokud Klient včas neposkytne Poskytovateli potřebné podklady, v důsledku čehož Poskytovatel není schopen řádně poskytnout Lekci v rámci Koučinku, Klient ztrácí nárok na poskytnutí Koučinku.

5.2 Pokud Klient poruší povinnost podle bodu 5.1 nebo se nezúčastní Koučinku, Poskytovatel není povinen Klientovi poskytnout náhradní termín. 

5.3 Klient je povinen doručit Postytovateli v případě Objednávky Koučinku následující Vstupy Klienta:

5.3.1 Kontaktní údaje: Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fakturační údaje.

5.4 Dva měsíce po poskytnutí Koučinku je Poskytovatel povinnen umožnit Klientovi osobní konzultace formou odpovědí na e-mailové dotazy nebo telefonické dotazy. Maximální počet těchto Konzultací jsou 3. Každá konzultace v maximální délce 45 minut. Při formě spolupráce Samostudium tento bod neplatí.

5.5 Změna těchto VOP zároveň s datem účinnosti nových VOP bude Klientovi oznámena elektronicky jejich zveřejněním na Webu.

5.6 Služba je poskytnuta řádně, pokud Poskytovatel s ohledem na všechny jemu známé okolnosti postupoval při poskytování Služby s odbornou péčí a při jejím plnění využil takové odborné znalosti a zkušenosti, které nabyl při výkonu podnikatelské činnosti. Poskytovatel neodpovídá za dosažení výsledku podnikatelské činnosti, resp. jiné činnosti Klienta, na který je zaměřen poskytovaný Koučink.

5.7 Pokud se kdykoli zjistí, že Klient rozšiřuje nepravdivé, neúctivé nebo urážející informace o Koučinku nebo Poskytovateli, nebo jiným způsobem poškozuje nebo negativně ovlivňuje využívání Koučinku pro ostatní, Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy bez nároku na vrácení peněz. Klient uvedené skutečnosti bere na vědomí a souhlasí s takovým postupem.

 

6. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA ŠKODU

6.1 Poruší-li Poskytovatel svou povinnost podle těchto VOP, je povinen nahradit škodu tím způsobenou Klientovi, pouze tehdy, jestliže škodu způsobil úmyslným jednáním nebo z nedbalosti.

6.2 Nahrazuje se pouze skutečná škoda. Poskytovatel neodpovídá za jakýkoli ušlý zisk, nepřímou nebo následnou škodu.

6.3 Výše škody, kterou je Poskytovatel povinen nahradit Klientovi, který není Spotřebitel, je maximálně ve výši Ceny, kterou Klient zaplatil Poskytovateli do momentu vzniku škody.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Klient poskytuje Poskytovateli osobní údaje svobodně a dobrovolně, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů (GDPR). Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Klienta v rozsahu: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefonní číslo, adresu, platební údaje, údaje získané prostřednictvím cookies.

7.2 Podrobný popis jak Poskytovatel zpracovává a chrání osobní údaje Klientů je uveden na Webu v sekci GDPR.

 

8. PODMÍNKY REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1 Poskytovatel odpovídá za vady, které se během Koučinku stanou, a přiměřeným způsobem je povinnen tyto vady v co nejkratší době napravit.

8.2 Klient je povinen zaslat reklamaci Koučinku elektronicky na E-mailovou adresu Poskytovatele. E-mailová adresa Poskytovatele je určena také k uplatnění jakýchkoli podnětů a stížností ve vztahu k uzavřené Smlouvě.

8.3 Poskytovatel neprodleně po uplatnění reklamace vydá Klientovi o této skutečnosti potvrzení prostřednictvím e-mailu.

8.4 Poskytovatel je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace Spotřebitele však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

 

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE

9.1 Spotřebitel je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, bylo-li odstoupení od Smlouvy odesláno Poskytovateli nejpozději poslední den Lhůty k odstoupení. Klient musí uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy u Poskytovatele v elektronické podobě přes E-mailovou adresu Poskytovatele.

9.2 V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, pokud se poskytování Koučinku už započalo.

9.4 Po odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel povinen vrátit Spotřebiteli všechny platby, které Spotřebitel uhradil v souvislosti s uzavřením Smlouvy.

9.5 Platby budou Spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude Poskytovateli doručeno oznámení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy.

10. LICENČNÍ PODMÍNKY

10.1 Uzavřením Smlouvy dle bodu 3.3 těchto VOP Poskytovatel uděluje Klientovi souhlas k používání Podkladů (Licence) a Klient potvrzením těchto VOP vyjadřuje souhlas s podmínkami Licence uvedenými níže:

10.1.1 Způsob použití Podkladů: Klient je oprávněn Podklady zobrazovat, otevírat, spouštět, vytvořit a uchovávat přiměřený počet kopií Podkladů a to vše jen pro své vlastní použití.

10.1.2 Rozsah Licence: Licence je věcně omezena pouze na vlastní použití Klienta a teritoriálně je neomezená.

10.1.3 Trvání Licence: Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv autora k Podkladům.

10.1.4 Cena Licence: Odměna za udělení Licence je zahrnuta v Ceně.

10.1.5 Licence je nevýhradní. Poskytovatel je oprávněn udělit licenci jakýmkoli dalším osobám.

10.1.6 Klient není oprávněn provádět jakékoli úpravy Podkladů, jakož i Podklady zpracovat nebo zahrnout Podklady do jiného díla, které se tak může stát součástí nového díla.

10.1.7 Klient není oprávněn udělit třetí osobě souhlas k použití Podkladů v rozsahu Licence (sublicence) a není oprávněn postoupit Licenci třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

10.1.8 Klient se zavazuje Podklady chránit před neodbornými zásahy třetích osob, jakož i dalšími skutečnostmi, které by měly za následek jeho poškození nebo znehodnocení.

10.1.9 Klient není oprávněn Podklady a ani jejich části, ať už v původní nebo modifikované podobě pronajímat, půjčovat, sdílet nebo jinak umožnit třetím osobám jejich použití bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

10.1.10 Klient je v případě, že je zároveň zaměstnavatelem, povinen informovat všechny své zaměstnance, kteří mohou používat Podklady o podmínkách poskytnuté Licence.

10.1.11 Licence neopravňuje Klienta k jakémukoli jinému nakládání s Podklady, než jak je upraveno v těchto VOP.

10.2 Klient bere na vědomí, že zaplacením Ceny na něj nepřechází výkon žádných majetkových práv autorů k Podkladům podle Autorského zákona.

 

11. ZMĚNY VOP

11.1 Poskytovatel je oprávněn kdykoli provádět změny těchto VOP. Změny VOP je Poskytovatel povinen neprodleně po provedení těchto změn oznámit Klientům, a to elektronicky zveřejněním jejich aktuálního znění na Webu.

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Poskytovatel a Klient jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy jen z důvodů uvedených v těchto VOP.

12.2 Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud zjistí, že informace nebo údaj uvedený na Webu (zejména Cena) je nesprávný, neúplný, vadný nebo má jinou vadu, pro kterou Poskytovatel nemůže řádně poskytovat Koučink.

12.3 V případě odstoupení od Smlouvy je Strana povinna zaslat druhé Straně písemné odstoupení od Smlouvy na emailovou adresu druhé Strany. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Straně.

12.4 V případě oprávněného odstoupení od Smlouvy, Poskytovatel vrátí Klientovi Cenu do 14 dnů ode dne doručení písemného odstoupení od Smlouvy na účet, ze kterého Klient zaplatil Cenu, pokud VOP nestanoví jinak.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem neupravené Smlouvou nebo těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména Obchodním zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem neupravené Smlouvou nebo těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o ochraně spotřebitele.

13.3 Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce Poskytovatele. Převod práv a povinností Klientů ze smluvního vztahu na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

13.4 Tyto VOP ztrácejí platnost dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.

13.5 Aktuální VOP jsou zveřejněny na webu poskytovatele: www.nevrelova.cz.

13.6 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2023.

bottom of page