top of page
G&M_parovky_web_11.jpg

Svatební smlouva

BALÍČEK Č. 2 - 10 HODIN

Smluvní strany

 

KATEŘINA NEVŘELOVÁ

IČ  01991230

sídlem: Josefa Veselého 1765/12, Opava, 747 05

+420 732 940 742

katka@nevrelova.cz

www.nevrelova.cz

číslo účtu: 216645617/0600

 

(dále jen „Fotograf“)

a

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ OBJEDNAVATELE

rodné číslo

adresa
telefon a e-mail

(dále jen „Klient“)

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2358 a § 2631 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovením § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), tuto

 

 

Smlouvu o vytvoření svatebních fotografií a udělení licence k vytvořenému dílu (dále jen „Smlouva“).

A) ÚČEL SMLOUVY
 

 1. Fotograf se touto Smlouvou zavazuje k vytvoření fotografického díla - svatebních fotografií (dále jen „Fotografie“) pro Klienta.
   

 2. Zároveň Fotograf Klientovi dovoluje Fotografie v rozsahu stanoveném touto Smlouvou používat (Licence).
   

 3. Klient se touto Smlouvou zavazuje Fotografie od Fotografa převzít a zaplatit mu za ně odměnu uvedenou v článku D) této Smlouvy.

B) FOTOGRAFIE
 

1. Objednané Fotografie budou mít následující parametry a specifika:
 

 • Fotograf se s klientem dohodl na Celodenním focení. Doba focení je 10 hodin. 
   

 • Všechny odevzdané Fotografie budou při odevzdání převedeny z formátu .raw do formátu .jpg.
   

 • Výběr fotografií, které budou odevzdány Klientovi, provádí Fotograf.
   

 • Klient obdrží od Fotografa minimálně 500 Fotografií reportážního charakteru. Tyto Fotografie budou mít základní úpravu dle uměleckého stylu Fotografa (úprava expozice, výřezy, jas, kontrast, úprava barev, doostření, apod.)
   

 • U párových (stylizovaných) Fotografií provede Fotograf navíc detailnější profesionální retuš (retuš pleti, retuš prostředí, kolorování, převedení do černobílé varianty apod.), a to dle uměleckého stylu Fotografa.
   

 • Minimální počet profesionálně retušovaných Fotografií pro Celodenní focení je 40 ks.
   

 • Neupravené fotografie nejsou součástí plnění.
   

 • Klient bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita Fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

2. Fotografie budou dokončeny a předány v souladu se zadáním do 8 týdnů od kompletního uhrazení faktury.

3. Předáním díla se rozumí předání Fotografií ve formátu .jpg v maximální možné kvalitě.

 

 • Fotograf odevzdá Klientovi:

  • všechny upravené Fotografie na flash disku

  • všechny Fotografie v online ke stažení

  • Velký látkový box s (foliobox) s 10 nejlepšími vytištěnými fotografiemi ve formátu 21x15cm v paspartách + dřevěný stojánek z masivu (možno připlatit větší foliobox na 20 fotografií - doplatek 1.500 Kč)

  • výběr cca 40 nejlepších Fotografií vytištěných ve formátu 13 x 19 cm a odevzdaných ve svatební obálce

  • Krátký svatební videoklip (2-3 minuty) z Fotografií na flash disku i online k přehrání.

  • Fotoobraz ve formátu 45x30 v rámu s paspartou bílé, černé nebo dřevěné barvy. 

  • Fotograf garantuje zálohu Fotografií u sebe na externím úložišti po dobu 2 let od data svatby.

C) LICENCE
 

 1. Fotograf dává právo Klientovi nakládat s hotovými Fotografiemi bez omezení výhradně pro své soukromé účely. Klient nesmí Fotografie použít ke komerčnímu účelu, prodávat je, posílat je do soutěží, ani upravovat bez písemného souhlasu Fotografa.
   

 2. Klient dává svolení Fotografovi k užití Fotografií za účelem vlastní propagace.

D) ODMĚNA
 

 1. Klient se zavazuje Fotografovi za předané Fotografie zaplatit odměnu ve výši 27.000 Kč, dopravné do 50 km od Opavy je zdarma, každý další kilometr je v sazbě 12 Kč/km.
   

 2. Je možné připlatit si hodiny nad rámec balíčku přímo v den svatby.  Za každou další započatou hodinu nad rámec 10 hodin focení, bude k ceně započítáno 2.500 Kč.
   

 3. Klient se s Fotografem dohodl na zaplacení rezervačního poplatku (nevratné zálohy) ve výši 5.000 Kč. O tuto částku bude výsledný daňový doklad za svatební focení nižší. Pokud nebude rezervační poplatek uhrazen do 30 dnů od podepsání této smlouvy, smlouva tím zaniká. 
   

 4. Odměna musí být zaplacena do 30 dnů od vystavení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví Fotograf Klientovi nejpozději do 5 pracovních dnů po termínu svatby.

E) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Klient může kdykoliv od této Smlouvy písemně odstoupit. Nevratnou zálohu 5.000 Kč za rezervaci termínu Fotograf Klientovi nevrací.
   

 2. Pokud Klient odstoupí od Smlouvy v době 30-15 dní před termínem svatby, uhradí Fotografovi 30 % ze zbylé částky (v tomto případě 6.600 Kč), pokud odstoupí v době nižší než 15 dní před termínem svatby, uhradí Klient Fotografovi 50 % ze zbylé částky (11.000 Kč), a to do 30 dní od doručení písemného odstoupení od Smlouvy.  
   

 3. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Fotografa, je Fotograf povinen vrátit Klientovi rezervační poplatek 6.000 Kč, a to do 30 dnů od doručení písemného odstoupení, a v maximální možné míře se snažit najít za sebe adekvátní náhradu.

informace

F) INFORMACE O SVATBĚ

 

Klient Fotografovi poskytne následující informace:
 

 • Celé jméno nevěsty + telefonní číslo

 • Celé jméno ženicha + telefonní číslo

 • Nové příjmení novomanželů

 • Datum svatby

 • Čas a místo, kam se má Fotograf dostavit

 • Čas a přesná adresa obřadu

 • Místo hostiny

 • Přibližný počet svatebčanů

 • Jméno a telefonní číslo na osobu pověřenou organizací svatby kromě nevěsty a ženicha
  (např. svědek, svědkyně, organizátor, koordinátor apod.):

 • Adresu Zásilkovny, kam má Fotograf po svatbě zaslat hotové Fotografie. 

G)  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

 1. Fotograf i Klient shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
   

 2. Smlouva je sepsána v elektronické podobě ve formátu pdf a odeslána e-mailem klientovi k odsouhlasení. Klient nemusí smlouvu tisknout a podepisovat, stačí odpovědět e-mailem zpět a napsat "SOUHLASÍM". Tím je smlouva platná. 

kn-nove-logo-vanoce_edited.png

Reference

"Na Katku jsem dostala doporučení ohledně svatebního focení a rozhodně můžu nyní doporučit i já dál 🙂 Skvělá komunikace a domluva hned od začátku, na svatbě Katka přirozeně zapadla mezi ostatní, je to strašně příjemný člověk, s dětmi to umí, během párového focení řekně co a jak, ale zároveň má opravdu cit pro zachycení různých momentek. Samotná předávka fotek mě také hodně mile překvapila, vše promyšlené do detailu, nádherné balení.. Za mě spokojenost 👍"

 

Alena Jurigová

bottom of page