top of page

Zásady zpracování osobních údajů


Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

1. SPRÁVCE OBSAHU

Kateřina Nevřelová (OSVČ), IČ: 01991230, se sídlem Josefa Veselého 1765/12, 747 05 Opava, provozovatel webové stránky www.nevrelova.cz Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Kontaktní údaje na správce:
e-mail: katka@nevrelova.cz
telefon: +420 732 940 742

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

 

Zpracovávám osobní údaje za účelem:
a. Poskytování fotografických služeb - využíváme vaše kontaktní údaje jako je e-mailová adresa nebo telefonní číslo.
b. Účetnictví - využíváme vaše fakturační údaje: jméno, adresa (ev. ičo), e-mailová adresa
c. Marketing - osobní údaje jako je váš e-mail a jméno využíváme taky pro obchodní sdělení. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
d. Záznamy kurzů a workshopů - využíváme video záznamy pouze s vaším předchozím souhlasem

Do smluv zapisuji vaše fakturační údaje - jméno, adresu, e-mail.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ke své činnosti využíváme pouze zdroje, které nám Vy sami poskytnete, jako je e-mailová adresa nebo fakturační údaje. V jiném případě je nutný dotaz, zda můžeme osobní údaje využít (například při video záznamech).

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, pohlaví, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace)

 • popisné údaje (např. bankovní spojení, datum)

 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
   

5. KATEGORIE SUBJEKTŮ:

 • zákazník správce

 • dodavatel služby

 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
   

6. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ:

 • zpracovatel

 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
   

7. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

 • jednání o smluvním vztahu

 • plnění smlouvy

 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

 • archivnictví vedené na základě zákona

 • plnění zákonných povinností ze strany správce

 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
   

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 

9. DOBA ZPRACOVÁNÍ:

Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 

10. POUČENÍ:

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

bottom of page